KODY PKD 2007 - Podklasa 85.60.Z

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

Opis podklasy:

85.60.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • działalność komisji egzaminacyjnych,
  • działalność dotyczącą oceny szkoleń,
  • organizowanie programów wymiany studenckiej,
  • działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z
  • działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

Przydadne narzędzia