KODY PKD 2007 - Podklasa 52.10.B

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis podklasy:

52.10.B

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów (z wyłączeniem paliw gazowych):
    • w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia, chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych itp.,
  • magazynowanie towarów w strefach wolnocłowych,
  • zamrażanie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności parkingów samochodowych, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
  • wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.Z,
  • wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.Z.

Przydadne narzędzia