KODY PKD 2007 - Podklasa 43.12.Z

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

Opis podklasy:

43.12.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • oczyszczanie terenu budowy,
  • roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
  • przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
  • odwadnianie terenu budowy,
  • drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
  • odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
  • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
  • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

Przydadne narzędzia