KODY PKD 2007 - Podklasa 42.21.Z

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Opis podklasy:

42.21.Z

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • magistrali i linii wodociągowych,
  • systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
  • sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
  • oczyszczalni ścieków, stacji pomp

oraz

  • roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Przydadne narzędzia